موارد قابل توجه در هنگام نصب
 
·      در تابلوي كنترل، درايو بايد بصورت عمودي قرار داده شود به نحوي كه صفحه كليد و نمايشگر دستگاه در قسمت بالا قرار گيرد.
·      رعايت فاصله 100 ميليمتر  از بالا و پائين دستگاه ضروري مي باشد، نصب دستگاهها بدون در نظر گرفتن فاصله جانبي امكان پذير مي‌باشد.
·     به هنگام نصب اطمينان پيدا كنيد كه هوا به راحتي درون دستگاه جريان دارد به اين منظور ميتوانيد از فيلترهاي دمنده در تابلوهاي بسته استفاده كنيد.‌
·    خروج هوا از قسمت بالائي اينورتر بايد امكان پذير باشد كه با اين ترتيب IP آنرا ميتوان تا54  افزايش داد .
·    دماي كار مجاز دستگاه حداكثر 45 درجه سانتيگراد مي‌باشد. براي كار در محيطهاي گرمتر، استفاده از سيستمهاي برودتي در محل نصب دستگاه الزامي مي‌باشد.

در هنگام نصب :‌
1.   اينورتر را بايد در جائي قرار دهيد كه عوامل خارجي مانند پودر مواد, ‌رطوبت و بخار, ‌گرد و غبار ,‌دوده و غيره داخل آن تجمع نكنند . در اين قبيل موارد اينورتر بايد در تابلويي قرار گيرد كه تهويه آن فيلتر شده باشد و اين فيلتر به موقع تميز يا تعويض گردد .
2.   در هنگام نصب اينورتر به نحوه سربندي موتور ، با توجه به ولتاژ خروجي اينوتر توجه نماييد.
3.  از قرار دادن كليد ,‌كنتاكتور و يا هر وسيله قطع و ووصل ديگري بين موتور و اينورتر اكيدا“‌خودداري فرمائيد . در صورت نياز به چنين عواملي حتما‌“‌ با مهندسين مربوطه مشورت فرمائيد . فقط زماني امكان قطع ووصل وجود دارد كه اينورتر خروجي خود را خاموش نموده است . (‌ خروجي كاملا“‌صفر است )‌
4.  براي خاموش و روشن كردن موتور هرگز نبايد ورودي اينورتر را خاموش و روشن نمود براي اين كار (‌حتي با دفعات زياد و سريع ) ‌بايد از كنترل هاي خود اينورتر استفاده نمود. از اتصال كوتاه كردن اين كنترل ها و خاموش و روشن نمودن اينورتر اكيدا“‌خودداري فرمائيد . حداقل زمان بين روشن و خاموش كردن يك اينورتر نبايد كمتر از 3  دقيقه باشد . ( براي اينورترهاي با توان بيشتر، ‌ اين زمان بالاتر مي رود )‌
5.  سيم هاي كنترل سيستم نبايد بيشتر از 5 متر باشيلد دور شوند . براي مسافت هاي بالاتر بايد از ولتاژ مرجع خارجي براي فرمان ها و ولتاژ تعيين سرعت خارجي براي ورودي پتانسيومتر استفاده نمائيد . (‌به بروشور خود سيستم ها در قسمت  External supply 24V توجه فرمائيد .)

در هنگام كاربرد :‌
1. اينورترها  قبلا“ در كارخانه براي يك كاربرد كاملا“ استاندارد و حداقل امكانات  برنامه ريزي و تنظيم شده اند. درحاليكه براي كاربرد شما اين تنظيمات ممكن است اصلا“‌مناسب نباشد . قبل از مصرف دستگاه توجه داشته باشيد كه پارامترهاي مربوطه را با كاربرد خود تنظيم نمايند. مهمترين اين پارامترها براي يك اينورتر چهار عدد مي باشند . شتاب رفت ( C12 ) ,‌شتاب برگشت ( C13) ، ولتاژ/ فركانس( C15 ) و ولتاژBoost (C16).  در صورتيكه ممان اينرسي بار شما زياد است . حتما“‌بايد شتاب رفت C12 و شتاب برگشت C13  را كم نمود (‌يعني زمانهاي مربوطه را از 5 ثانيه به 10 ثانيه يا بالاتر برد ) ‌ . براي سرعتهاي بالاتر از حدود نامي محدوديتهاي زيادي وجود دارد كه در اين مورد ميتوانيد با بخش فني شركت مشورت نمائيد . مشخصه ولتاژ/ فركانس موتور ( كد C15 ) معمولا“ براي كاربردهاي خاص, ‌مهم مي‌باشد كه بستگي به سربندي موتور و سيم پيچي آن دارد .
2.  در صورت نياز به شتاب برگشتي سريع ,‌ احتمال نياز به بردهاي جداگانه ترمزگيري مي باشد . در اين رابطه از فروشنده مي توانيد آنها را درخواست نمائيد .
3.  در صورتيكه نياز به شتاب هاي بالا در راه اندازي و يا ترمزگيري داريد, ‌از اينورتر و يا موتور بزرگتر بايد استفاده نمود در رابطه با محاسبات مربوطه نيز ميتوانيد مورد خود را با این گروه مهندسی مطرح نمائيد .
4.  دستگاههاي كه در دست داريد ,‌تمام عوامل خود را از جمله  ولتاژ و جريان را كنترل و مراقبت مي كنند بايد توجه داشت در صورتيكه سيستم به هر دليل خروجي خود را قطع نمود (‌trip )‌ و دليل آن را روي نمايشگر خود بصورت چشمك زن نمايش داد , هرگز نبايد دستگاه را تا حداقل سه  دقيقه مجددا“‌راه اندازي نمود . (‌براي اينورترهاي بزرگتر اين زمان تا 10 دقيقه نيز مي رسد )‌
5.  در صورتيكه علت trip كردن دستگاه افزايش حرارت آن است (‌OH ), ‌بايد علت را بررسي و شرائط دستگاه را از نظر تهويه بهينه نمود . درصورتيكه علت يكي از انواع اضافه جريان           ( OC4…OC1   )‌ باشد, ‌بايد علت آن را در ماشين بررسي نمود كه به چه علت موتور تحت فشار قرار گرفته است .