لیست قیمت اینورتر
قیمت بدون تخفیف به تومانجریان به آمپرتوان به کیلووات اینورتر میتسوبیشی
11/700/0002.20.75KWاینورتر میتسوبیشی سریFR-D740
14/500/0003.61.5KWاینورتر میتسوبیشی سریFR-D740
17/630/00052.2KWاینورتر میتسوبیشی سریFR-D740
22/800/00083.7KWاینورتر میتسوبیشی سریFR-D740
24/300/000125.5KWاینورتر میتسوبیشی سریFR-D740
28/300/000167.5KWاینورتر میتسوبیشی سریFR-D740


قیمت ها  بدون درصد تخفیف لحاظ شده اند
لطفا جهت آگاه شدن از میزان تخفیف با واحد فروش تماس حاصل فرمایید
      اردیبهشت ۱۴۰۳

FR-D740لیست قیمت اینورتر میتسوبیشی سری
قیمت بدون تخفیف به تومانجریان به آمپرتوان به کیلووات اینورتر میتسوبیشی
31/200/0009A3.7KWاینورتر میتسوبیشی FR-A840-00126-2-60
36/500/000125.5KWاینورتر میتسوبیشی FR-A840-00170-2-60
42/000/000
17A7.5KWاینورتر میتسوبیشی FR-A840-00250-2-60
59/800/0002311KWاینورتر میتسوبیشی FR-A840-00310-2-60
74/300/00031A15KWاینورتر میتسوبیشی FR-A840-00380-2-60
105/300/00044A22KWاینورتر میتسوبیشی FR-A840-00620-2-60
قیمت بدون تخفیف به تومانتوان به کیلووات اینورتر میتسوبیشی
11/200/0000.4KWFR-CS84-012-60
11/700/0000.75KWFR-CS84-022-60
13/200/0001.5KWFR-CS84-036-60
14/500/0002.2KWFR-CS84-050-60
17/500/0003.7KWFR-CS84-080-60
24/300/0005.5KWFR-CS84-120-60
27/000/0007.5KWFR-CS84-0160-60
33/000/00011KWFR-CS84-230-60
36.500.00015KWFR-CS84-295-60
قیمت بدون تخفیف به تومانتوان به کیلووات اینورتر یاسکاوا V1000
10/500/0000.75-1.1KWCIMR-VC2A0004-BAA
12/000/000
1.1-1.5KWCIMR-VC2A0006-BAA
11/800/000
0.55-0.75KWCIMR-VC4A0002-BAA
12/300/0001.1-1.5KWCIMR-VC4A0004-BAA
14/800/0001.5-2.2KWCIMR-VC4A0005-BAA
15/000/0002.2-3KWCIMR-VC4A0007-BAA
17/800/0003-3.7KWCIMR-VC4A0009-BAA
22/000/0004-5.5KWCIMR-VC4A0011-BAA
27/000/0005.5-7.5KWCIMR-VC4A0018-BAA
30/000/0007.5-11KWCIMR-VC4A0023-BAA
36/500/00011-15KWCIMR-VC4A0031-BAA
41/000/00015-18.5KWCIMR-VC4A0038-BAA
13/500/0001.5-2.2KWCIMR-VC2A0010-BAA
14/000/0002.2KWCIMR-VC2A0012-BAA
CIMR-VC2A0020-BAA
CIMR-VC2A0056-BAA
V1000 لیست قیمت اینورتر یاسکاوا ژاپن سری


قیمت های فوق بدون درصد تخفیف لحاظ شده اند
لطفا جهت آگاه شدن از میزان تخفیف با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
   لیست قیمت اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت اینورتر های برند سورن سنگین کار


قیمت های فوق بدون درصد تخفیف لحاظ شده اند
لطفا جهت آگاه شدن از میزان تخفیف با واحد فروش تماس حاصل فرمایید
            لیست قیمت اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

قیمت بدون تخفیف به تومانجریان به آمپرتوان به کیلوواتاینورتر سورن
۸/۱۳۰/۰۰۰۲.۲0.75KWSSO1400D
۸/۳۷۰/۰۰۰۳.۷1.5KWSSO1400D
۹/۱۲۵/۰۰۰
۵2.2KWSSO1400D
۱۱/۴۸۰/۰۰۰۹
4KWSSO1400D
۱۴/۴۴۰/۰۰۰۱۳5.5KWSSO1400D
۱۷/۸۷۰/۰۰۰۱۷7.5KWSSO1400D
۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۵11KWSSO1400D
۲۴/۷۵۰/۰۰۰۳۲۱۵KWSSO1400D
۲۹/۷۰۰/۰۰۰۳۷18.5KWSSO1400D
۳۷/۴۴۰/۰۰۰۴۵22KWSSO1400D
۴۴/۲۰۰/۰۰۰۶۰30KWSSO1400D
۵۵/۸۰۰/۰۰۰۷۵37KWSSO1400D
۶۵/۵۰۰/۰۰۰۹۰45KWSSO1400D
۷۵/۰۰۰/۰۰۰۱۱۰55KWSSO1400D
۹۸/۳۰۰/۰۰۰۱۵۰75KWSSO1400D
۱۱۵/۷۰۰/۰۰۰۱۷۶90KWSSO1400D
۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰۲۱۰110KWSSO1400D
۱۶۱/۰۰۰/۰۰۰۲۵۰132KWSSO1400D
۱۸۴/۵۰۰/۰۰۰۳۰۰160KWSSO1400D
قیمت بدون تخفیف به تومانتوان به کیلووات اینورتر FULL WILL
0.75KWFU9000D

1.5KWFU9000D
2.2KWFU9000D
4KWFU9000D
5.5KWFU9000D
7.5KWFU9000D
11KWFU9000D
15KWFU9000D
18.5KWFU9000D
22KWFU9000D
30KWFU9000D
37KWFU9000D
45KWFU9000D
55KWFU9000D
75KWFU9000D
90KWFU9000D
110KWFU9000D
132KWFU9000D
160KWFU9000D
لیست قیمت اینورتر فول ویل


قیمت های فوق بدون درصد تخفیف لحاظ شده اند
لطفا جهت آگاه شدن از میزان تخفیف با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.