تکنولوژي الکترونیک قدرت واینورترهاي فرکانسی:(معرفی اینورتر های فرکانسی یا درایورموتور)
بهره وري و کیفیت فرآیندهاي صنعتی مدرن را  (Power Electronics) تکلنولوژي الکترونیک می نامند امروزه با کمک همین تکنولوژي امکان استفاده از منابع انرژي غیر آلاینده نظیر باد و فتولتائیک فراهم شده است تخمین زده می شود که (Renewabe Engergy) بازیافتی با استفاده از الکترونیک قدرت، حدود 15 تا 20 درصد امکان صرفه جوئی انرژي الکتریکی وجود دارددر واقع با کاهش بیوقفه قیمت ها درعرصه الکترونیک قدرت زمینه براي حضور آنها در کاربردهاي صنعتی، حمل ونقل و حتی خانگی فراهم می گردد.
نیروي محرك بیشتر پمپها و فن ها موتورهاي القائی هستند که در سرعت ثابت کار میکنند، لیکن در سالهاي اخیر با پیشرفتهاي انجام گرفته در زمینه الکترونیک قدرت، استفاده از موتورهاي القائی قفس سنجابی با اینورتر ) رو به گسترش است. اینورترهاي ACDEIVE) همراه با کنترل کننده دور موتور دستگاههایی هستند که توان ورودي با ولتاژ و فرکانس ثابت را به توان خروجی با ولتاژ فرکانس متغییر تبدیل می کنند باید توجه کرد که دوري یک موتور تابعی از فرکانس منبع تغذیه آن است.براي این منظورنخست برق شبکه را به ولتاژDC تبدیل کرده و سپس آن را با استفاده از یک اینورترمجددا به ولتاژAC با فرکانس و ولتاژ متغیر تبدیل می کند.
قسمت اینورترمتشکل از سوئیچهاي قدرتی است که درسالهاي اخیر تغییرات تکنولوژیک زیادي پیدا کرده اند.درواقع با معرفی سوئیچهاي قدرتی چونIGBT
با قیمتهاي روبه کاهش زمینه براي عرضه اینورترهاي با قیمت مناسب فراهم شد.اینورتر های میتسوبیشی نمونه ای از اینورتر های اقتصادی می باشد.
شکل موج خروجی اینورترترکیبی از پالسهاي DC با دامنه ثابت است.این موضوع موجب می شود که خود اینورتر منشا اختلالاتی در موتور گردد.
با این حال اینورترهاي امروزي بدلیل استفاده از سوئیچهاي قدرت بسیار سریع می باشند که این نوع مشکلات را
عملاً حذف کرده اند کنترل کننده هاي دور موتورهاي الکتریکی هر چند که ادوات پیچیده اي هستندولی چون در ساختمان آنها از مدارات الکترونیک قدرت استاتیک استفاده می شود و فاقد قطعات متحرك می باشند. از عمر مفید بالایی برخوردار هستند.  (بطور مثال طول عمر اینورتر های میتسوبیشی FR-F800 FR-A800 FR-D700 FR-E700 حداقل 10 سال برآورد می شود که عملا بیشتر از این برآورد می باشد.)مزیت دیگر کنترل کننده هاي دور موتور وتوانایی آنها در تزریق کردن  انرژي مصرفی در ترمزهاي مکانیکی و با مقاومت هاي الکتریکی به شبکه می باشد.در چنین شرایطی با استفاده از کنترل کننده هاي دور مدرن می توان از اتلاف این نوعانرژي جلوگیري نمود. بطوریکه در برخی کاربردها قیمت انرژي بازیافت شده از این طریق، در کمتر از
دو سال باز می گردد.
قیمت کنترلرها وابسته به نوع تکنولوژي بکار رفته در ساختمان آنها می باشد. ساده ترین روش کنترل موتور های AC روش تثبیت نسبت ولتاژ به فرکانس می باشد (مد کنترلی V/F)  نظر به اینکه این روش بطور گسترده در کاربردهاي صنعتی مورد استفاده قرار می گیرداین نوع کنترلرها از نوع اسکالر بوده و بصورت حلقه باز با پایداري خوب عمل می کنند.مزیت این روش سادگی سیستمهاي کنترلی آن می باشد.و تعامل این نوع کنترلرها براي کاربردهاي با پاسخ سریع مناسب نمی باشند.روبوتها وماشینهاي ابزار نمونه هائی از کاربردهاي با دینامیک بالا هستند که در این کاربردها روشهاي کنترلی برداري استفاده می شود.در روشهاي کنترل برداري با تفکیک مولفه هاي جریان استاتور به دو مولفه ترتیبی داده می شود که موتور  مولفه گشتاور ساز و فلوساز موتور قابل کنترل باشد.در روش DTC کنترل روشهاي کنترل مستقیم گشتاور(Direct Torqu Control)
پاسخ گشتاور 5میلی ثانیه می باشد که واکنشی بسیار سریع دارد.

مقایسه حالتهای کنترلی و مقایسه کاربردهای آنها:

با توجه به ساختار حالتهای کنترلی، عملکرد هر یک برای انواع خاصی از کاربردها،کارآمد میباشند.لذا با استفاده از مشخصات هر یک میبایست روش کنترلی مناسب راانتخاب کرد.
حالت کنترلی حالت کنترلی حلقه باز V/F حالت کنترلی حلقه باز SFVC حالت کنترلی حلقه بسته CLVC
مشخصات
دقت سرعت خروجی:
±1  2%
پایداری سرعت خروجی:
0.5%
مقدار ولتاژ خروجی:
با توجه به نمودار V/F
دقت سرعت خروجی:
±0.1  0.2 %
پایداری سرعت خروجی:
0.02%
مقدار ولتاژ خروجی:
با توجه به محاسبات برداری
دقت سرعت خروجی:
±0.01  0.02 %
پایداری سرعت خروجی:
0.01%
مقدار ولتاژ خروجی:
با توجه به محاسبات برداری
مزایا
عدم نیاز به اجرای فرآیند تنظیم
خودکار
عدم نیاز به اتصال انکودر
تنظیم و نصب آسان
قابلیت راهاندازی چند موتور به
طور همزمان
امکان تولید فرکانس خروجی
3200Hz
مناسب برای راهاندازی موتور های
ناشناخته
عدم نیاز به اتصال انکودر
مقدار بالای گشتاور اولیه:
200% /0.5Hz
مناسب برای راهاندازی بارهای
متغیر
دقت بسیار بالا در سرعت و
گشتاور خروجی
مقدار بالای گشتاور اولیه:
200% /0.5Hz
مناسب برای راهاندازی بارهای
متغیر
تضمین چرخش دقیق شفت موتور
معایب
مقدار پایین گشتاور اولیه:
150% /3Hz
عدم تضمین چرخش شفت موتور
به علت نبودن فیدبک
نیاز به اجرای فرآیند تنظیم خودکار
عدم تضمین چرخش موتور به دلیل
نبود فیدبک
نیاز به اجرای فرآیند تنظیم خودکار
وابستگی به اتصال انکودر
کاربردها
مناسب برای کاربردهای ساده و
دقت نه چندان بالا
مناسب برای کاربردها با دقت
سرعت بالا
مناسب برای کاربردها با گشتاور
اولیه بالا
مناسب برای کاربردها با دقت
سرعت بسیار بالا
مناسب برای کاربردها با دقت
گشتاور بالا
مناسب برای کارهایی که چرخش
صحیح موتور بسیار حیاتی میباشد.